Deklaracja dostępności

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej https://www.schronisko.dobraszczecinska.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samoceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:
STRONA INTERNETOWA www.schronisko.dobraszczecinska.pl SPEŁNIA WYMAGANIA W 82,27%.
Poprawnie:
- obrazy mają atrybut alt
- odpowiednia różnica między atrybutami linku i otaczającego tekstu
- istnieje odpowiednia różnica między tłem, wagą czcionki, stylem czcionki, ramką lub dekoracją tekstu w stylu obliczeniowym dla łącza i otaczającego tekstu
- nagłówki opisują sekcje, do której należą
- wartość atrybutu id jest unikalna i poprawna pod względem składniowym
 
Wady:
- brak atrybutu języka
- kontrolka formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu ( 1 wystąpienie )
- niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje  (2 wystąpienia)
- kontrolka formularza nie ma nazwy (1 wystąpienie)
 
Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 30 sierpnia 2020 roku.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Dyrektor Schroniska, adres poczty elektronicznej schronisko@schronisko.dobraszczecinska.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 508 222 247. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
Budynek, w którym siedzibę ma Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Wejście pozwala na swobodny wjazd wózkami.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych -brak
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma również pętli indukcyjnych.
Każdej osobie z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się na recepcję zostanie przydzielony ASYSTENT, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwianiu spraw i opiekę bytową na terenie Schroniska. 
W Schronisku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób:
pisemnie na adres:  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra;
na adres e-mail:        schronisko@schronisko.dobraszczecinska.pl;
skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:    508 222 247
Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016),
Osoba taka może również skorzystać z pomocy pracownika schroniska lub osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą.