OFERTA PRACY Lekarz Weterynarii

Lekarz Weterynarii 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

w Dobrej

 ul. Zwierzyniecka 1

72-003 Dobra

zatrudni Lekarza weterynarii 

https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/oferta-zatrudnienia-lekarz-weterynarii-3 

 1. Forma zatrudnienia - umowa o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy
 3. Zatrudnienie nastąpi od dnia 01.02.2023 r. z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia wg. potrzeb pracodawcy. 

Wymaganie niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz wpis do rejestru członków wojewódzkiej izby lekarsko-weterynaryjnej.
 3. Co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii, w tym praca ze zwierzętami (psy, koty)
 4. Wiedza praktyczna przy  przeprowadzaniu zabiegów sterylizacji i kastracji  psów i kotów.

Znajomość przepisów ustaw oraz aktów wykonawczych.

 1. Ustawy o ochronie zwierząt.
 2. Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.
 3. Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt.
 4. Ustawy Prawo farmaceutyczne.
 5. Rozporządzenia Ministra i Rozwoju wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt.
 7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
 8. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko- weterynaryjnej.
 9. Umiejętność diagnostyki zwierząt oraz praktyka w prowadzeniu sterylizacji i kastracji psów i kotów.
 10. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 11. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Posiadanie dobrego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista
 2. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania  decyzji,
 3. Komunikatywność, odporność na stres,
 4. Rzetelność dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność,           
 5. Umiejętność pracy w zespole,
 6. Prawo jazdy kat. B
 7. Umiejętność obsługi programu Klinika XP

Zakres zadań do wykonania na stanowisku Lekarza Weterynarii:

W zakresie realizacji przepisów o prowadzeniu Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt:
 1. Zapewnienie fachowej pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom przybyłym i przebywającym w Schronisku, a w szczególności:
 1. badanie stanu zdrowia zwierząt i wydawanie stosownych zaświadczeń o stanie zdrowia zwierząt,
 2. rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie chorób zwierząt,
 3. wykonywanie zabiegów chirurgicznych w tym sterylizacji i kastracji,
 4. udzielanie porad i konsultacji,
 5. pielęgnacja zwierząt,
 6. wystawianie recept weterynaryjnych,
 7. wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych.
 1. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Szczecinie oraz
  z Zachodniopomorską Izbą Lekarsko - Weterynaryjną.
 2. Współudział w prowadzeniu dokumentacji weterynaryjnej, w szczególności:
 1. książki kontroli gabinetu,
 2. książki leczenia zwierząt,
 3. książki kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych,
 4. dokumentacji obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi,
 5. sprawozdań, wyników badań, orzeczeń i zaświadczeń lekarsko – weterynaryjnych, korespondencji służbowej.
 1. Nadzór nad warunkami bytowymi i zoohigienicznymi zwierząt przebywających w Schronisku, w szczególności:
 1. współudział w opracowaniu wewnętrznej instrukcji dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji i jej przestrzeganie,
 2. współudział w opracowaniu programu profilaktyki w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i jego realizacja,
 3. współudział w opracowaniu programu żywienia zwierząt i jego realizacja,
 4. współudział w opracowaniu programu szczepień ochronnych i jego realizacja.
 1. Skrupulatne prowadzenie dokumentacji, w tym szczególnie:
 1. dziennej, tygodniowej ewidencji leków i materiałów medycznych oraz ich miesięcznych zestawień,
 2. książki klinicznej leczonych zwierząt,
 3. codziennych przeglądów stanu zdrowotnego zwierząt,
 4. rejestru zwierząt sterylizowanych,
 5. rejestru uśpień i upadków psów i kotów,
 6. rejestru uśpień ślepych miotów,
 7. rejestru szczepień przeciwko wściekliźnie dla psów i odrębnego dla kotów.
 1. Współudział w prowadzeniu edukacji humanitarnej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży odwiedzających Schronisko.
 2. Współudział w przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia tj. leków, środków medycznych, narzędzi zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w ramach potrzeb gabinetu weterynaryjnego.
W zakresie realizacji przepisów o ochronie zwierząt:
 1. Ścisły nadzór nad przestrzeganiem i realizacją zapisów dotyczących eutanazji zwierząt, w szczególności nad:
 1. typowaniem i orzekaniem lekarsko-weterynaryjnym zwierząt przeznaczonych do eutanazji,
 2. humanitarnym przeprowadzaniem eutanazji z konieczną premedykacją.
 1. Opracowanie i realizacja programu zmniejszania populacji bezdomnych zwierząt poprzez opracowanie i realizację programu sterylizacji i kastracji zwierząt schroniskowych oraz propagowanie zapobiegania rozmnażania kotów i psów.
 2. Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych planów pracy oraz miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z pracy.
W zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych, dbanie o bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania, archiwizowania lub przechowywania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez:
 1. Ochrona danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Ochrona danych przed przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją.
 3. Ochrona nośników magnetycznych i wydruków komputerowych.
 4. Gromadzenie i archiwizowanie danych.
 5. Prowadzenie rejestrów przewidzianych w Regulaminie Schroniska.
 6. Generowanie zestawień i wydruków.
 7. Konieczność odbycia szkolenia na potrzeby pracodawcy.
 8. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, w ramach powierzonego zakresu czynności.
 Miejsce pracy:
 1. Praca wykonywana będzie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra  
 2. Praca w godzinach: poniedziałek – sobota  8:00-16:00.
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie  – Załącznik 1
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem”).
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe(poświadczone przez kandydata własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem”).
 6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem”).
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – Załącznik 2.
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – Załącznik 3.
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku – Załącznik 4.
 10. Oświadczenie kandydata do pracy o udostępnieniu danych osobowych wymaganych na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022.1510) – Załącznik 5.
 11. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej, w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej   - Załącznik 6.
 12. Klauzula o ochronie danych osobowych Załącznik 7.
Dokumenty można składać:
 1. Osobiście w siedzibie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
 2. Pocztą na adres korespondencyjny Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, 72-003 Dobra, ul. Zwierzyniecka 1

      Z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Lekarz Weterynarii – Kierownik Gabinetu”.

 1. Oferty wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.
 2. Dodatkowych informacji o naborze udziela   Specjalista ds. kadr i adopcji w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej nr kontaktowy: 508 222 247
Dodatkowe informacje:
 1. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  1. Etap I – sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert;
  2. Etap II –rozmowa kwalifikacyjna,  

2. Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.

3. Kandydaci, niespełniający wymagań formalnych, nie będą informowani o wynikach.

4. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra (www.bip.dobraszczecinska.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

Wszystkie szczegółowe informacje wraz z Załącznikami znajdują się  https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/oferta-zatrudnienia-lekarz-weterynarii-3